Det samiske nasjonalteateret Beaivváš/Sámi Našunálateáhter Beaivváš vil rose samisk språkutvalg for et godt arbeid med en viktig sak, og støtter i all hovedsak de forslag som fremmes. Vi registrerer imidlertid at kunst- og kulturfeltet ikke behandles i utredningen.

Det samiske nasjonalteateret Beaivváš/Sámi Našunálateáhter Beaivváš vil rose samisk språkutvalg for et godt arbeid med en viktig sak, og støtter i all hovedsak de forslag som fremmes. Vi registrerer imidlertid at kunst- og kulturfeltet ikke behandles i utredningen, og vil derfor komme med følgende kommentarer: 

Kunst- og kulturvirksomhet er en viktig del av det offentlige rommet. Et rikt og variert kulturliv er en forutsetning for et levende demokrati og for ivaretakelse av ytringsfriheten. Kultur (forstått som ytringskultur) spiller en viktig rolle i sivilsamfunnets bidrag til utvikling. Alle har rett til å uttrykke seg gjennom skrift, tale, billedkunst, scenekunst, litteratur og musikk på sitt eget språk. Kunst- og kulturfeltet gir slik sett viktige bidrag også i et språkpolitisk arbeid.

Vi merker oss at utvalget innfører begreper for å kategorisere språksituasjonen i ulike geografiske områder: språkbevarende-, språkvitaliserende- og storbykommuner. Begrepene kan med fordel overføres på mer enn kommuner; på institusjoner, arenaer og miljøer for å synliggjøre at mindre enheter også kan fungere som språklige ressurssentre, eller som språkvitaliseringssentre.

Det samiske nasjonalteateret Beaivváš har som ett av sine mål å ivareta de samiske språkene. Alle teatrets produksjoner er på samisk, og Beaivváš har en målsetting om å kunne bruke alle de samiske språkene i vår virksomhet. I tillegg tekstes de fleste av teatrets forestillinger til norsk og engelsk slik at forestillingene også blir tilgjengelig for de som ikke mestrer samisk godt nok.

 I over 30 år har teateret brukt samisk som både arbeidsspråk og scenespråk. Gjennom kunstnerisk arbeid utvikler teateret et litterært og scenisk språk for publikum i alle aldre.  Vi oversetter gamle klassiske verk og nyere litteratur til samisk, og ikke minst stimulerer teateret samiske forfattere til å produsere ny dramatikk. Dette fremvises både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Det samiske nasjonalteateret Beaivváš er slik sett både en språkbevarende og språkvitaliserende institusjon.

Kunnskapsnivået om samiske forhold er lavt i dagens Norge. I tillegg til skoleverket så har kunst- og kulturfeltet et stort potensiale i å spre kunnskap om samiske forhold. Kunst- og kulturfeltet har også et potensiale i å gi økt status til marginaliserte grupper og marginaliserte språk. Status er viktig for å ville bruke, snakke og lære seg språk. Synlighet er i den sammenheng viktig. Flere norske kunst- og kulturinstitusjoner burde derfor ta større ansvar for formidlingen av samisk kultur og tradisjon.

For barn og unge er Den kulturelle skolesekken er en viktig arena for å få tilgang til og kunnskap om samisk språk og kultur i hele landet. Å stimulere til flere profesjonelle samiske kunst- og kulturproduksjoner er viktig for å heve kunnskapen og interessen om samiske forhold.

Beaivváš er en viktig profesjonell leverandør av samisk scenekunst til hele landet. Det er viktig å sikre tilstrekkelig gode rammebetingelser for teateret slik at denne oppgaven som språkbevarende og språkvitaliserende scenekunstinstitusjon kan ivaretas også i framtiden.