1. FORMÅL

Det samiske nasjonalteatret Beaivváš har som formål å drive og å fremme profesjonell teatervirksomhet på samisk, og å formidle samisk kultur gjennom teaterarbeid og annen scenisk kunstvirksomhet.

2. VIRKEOMRÅDE

Teateret skal arbeide innen de samiske områdene i Norge. Teateret skal også kunne gi forestillinger andre steder i landet og i de samiske områdene i Norden, samt i utlandet, dersom det kan skaffes budsjettmessig dekning.

3. ANSVAR

Teatersjef og økonomisjef er ansvarlige for at retningslinjene følges for all vår virksomhet. Alle våre ansatte og innleid personell plikter å følge de til enhver tid gjeldende retningslinjer for HMS- og samfunnsansvar ved Beaivváš Sámi Našunálateáhter.

4. ETISKE RETNINGSLINJER

Beaivváš Sámi Našunálateáhter har etiske retningslinjer for å ivareta vårt formål.

  • Teatret arbeider kontinuerlig for å være et sosialt og inkluderende rom, en arena hvor individer koples sammen til et fellesskap gjennom levende historier.
  • Vi etterlever alle lover og myndinghetspålagte regler
  • Vi holder en høy etisk standard i alle ledd ved utførelsen av våre oppgaver
  • Ved Beaivváš Sámi Našunálateáhter er det nulltoleranse for diskriminering, trakassering og økonomiske misligheter.
  • Vårt arbeidsmiljø er preget av respekt og omtanke for hverandre, vårt publikum og samfunnet forøvrig.

5. VÅR SAMFUNNSROLLE

Beaivváš Sámi Našunálateáhter skal ivareta sin kunstneriske frihet og med denne opprettholde og videreutvikle teatret som arena for frie ytringer og demokrati.

6. MENNESKERETTIGHETER

Beaivváš Sámi Našunálateáhter skal gjennom valg av produksjoner og framføring av disse medvirke til å ivareta grunnleggende menneskerettigheter i vårt samfunn. Dette gjelder den produksjon som skjer i egen regi og ved kjøp av varer og tjenester vi benytter i Beaivváš Sámi Našunálateáhter.

7. ARBEIDSTAKERRETTIGHETER

Beaivváš Sámi Našunálateáhter skal gi våre ansatte gode og verdige arbeidsforhold i et utviklende miljø. Dette gjelder på det fysiske såvel som på det psykososiale plan.

8. ØKONOMISKE MISLIGHETER

Vi legger opp til å ha og vedlikeholde rutiner for å unngå økonomiske misligheter blant våre ansatte. De ansatte skal også føle seg trygg på å unngå urettmessig mistanke på dette området.

Ved bruk av underleverandør, skal vi ikke gjøre avtaler der det er grunn til å tro at slike mislighter har eller kan forekomme.

9. MILJØ OG KLIMA

Beaivváš Sámi Našunálateáhters virksomhet skal i minst mulig grad ha negativ innvirkning på det ytre miljø. Dette gjelder også ved valg av leveranser fra underleverandører.

10. RAPPORTERING

Det settes opp en årlig rapport på hvordan vi har etterlevet vårt samfunnsansvar. Videre skal vår samfunnsansvarsrolle tas inn i styrets beretning innenfor regnskapslovens krav.

PDF-versjon