Maŋŋel vuosttaščájálmasa, mii lihkostuvái hui bures, lea kabarea “Boahtte geassi” finádan sihke Deanus ja Kárášjogas, gos maid bohte ollu geahččit ja geat maid liikoje bures Sámi Našunálateáhtera ođđa kabareai.

Roger Ludvigsen, Egil Keskitalo, Nils Henrik Buljo

Maŋŋel vuosttaščájálmasa, mii lihkostuvái hui bures, lea kabarea “Boahtte geassi” finádan sihke Deanus ja Kárášjogas, gos maid bohte ollu geahččit ja geat maid liikoje bures Sámi Našunálateáhtera ođđa kabareain.

Áltái, Romsii ja loahpaha Guovdageainnus

Dál manná mátki viidáset Áltái (24.10) ja Romsii (31.10.), ovdal go loahpahit ruovttus Guovdageainnus boahtte mánu álggus. Dás oainnát gos ja goas lea čájehuvvon ja gos ja goas vel čájehuvvo. Čuojaheddjiid ja neavttáriid Roger Ludvigsen, Egil Keskitalo ja Nils Henrik “Nicko” Buljo bokte fállá Sámi Našunálateáhter Beaivváš gehččiide hearvás leaikkastallamiid ja dovddus musihkka “Boahtte geassi” kabareain. Earret eará beassat gullat “dološ” šuoŋaid sihke AC/DCas ja Deatnogátte nuorain ja iešguđet áigeguovdilis áššiid birra mat leat dáhpáhuvvan sihke Sámis ja muđui máilmmis maŋemus áiggiid.

Buorit árvvoštallamat

Ja Ávvira árvvoštallii gal maid liikui bures kabareii, ja čállá earret eará ná: “Musihka gaskkas ovdanbukte neavttárat smávva geahčastagaid ja satiirra das mii sihke Sámis ja stuora olgoriikkas lea áigeguovdil. Sii deive oppalaččat eanas  áigeguovdilis dáhpáhusaid vuogas humoriin, mas áššiid deattuhedje somás miellalágiin eaige njuolggut bilkidan ovttage. Nu han kabarea galgáge. Namuhuvvon albmát leat dego sámi teáhtera A-joavku, go sis lea nana máhttu ja dievasmahttet nubbi nuppi. Buohkat leat čeahpes musihkkárat, ja leat maiddái čeahpit neaktit. Rogeris lea iežas vuohki deavdit suohtas bottuid mat čuojahuvvojit lávddis, vaikko son ii leat nu hárjánan neavttár. Geahččit lokte bures ja reaškkas maid gullui rievttes sajiin. Miellaláhki lei gaskkohagaid hui buorre ja lei maid buorre oktavuohta lávddi ja gehččiid gaskkas. Dat mearkkaša ahte Egil Keskitalo ja su bargoustibat leat lihkostuvvan heivehemiin ja ráhkadan bihtá mii fátmmasta viidát, nuoramusain gitta boarrásit gehččiide. Sii lávlot maid dárogillii ja eŋgelasgillii ja eanas hupmet sii sámegiela, muhto bihttá lea vuođđuduvvon musihkkii ja bihtás hupmet maid eŋgelasgiela ja dárogiela, nu ahte bihttá heive eanas olbmuide.”

Egil Keskitalo

Dáppe eanet dieđut ja govat viežžamis.